Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną ( Dalej
Regulamin) został sporządzony w oparciu o powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego.
2 Regulamin reguluje sposób korzystania ze Sklepu Internetowego
MANUFAKTURA KURY DOMOWEJ dostępnego pod adresem http://
www.manufakturakd.pl
3 Operatorem Sklepu Internetowego MANUFAKTURA KURY DOMOWEJ jest Piotr
Matuszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
PIOTR MATUSZEWSKI LOVE LIFE z siedzibą w
Przeźmierowie( 62 – 081) przy ul. Strumykowej 50, wpisaną do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP:
766- 167-48-97, Regon: 302652163 tel. kom. 507092916
4 Operator Sklepu Internetowego MANUFAKTURA KURY DOMOWEJ świadczy usługi
w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego,
zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminu.
5 Regulamin określa między innymi:
1 rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
2 warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
3 – wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem
teleinformatycznym, którym posługuje się Operator Sklepu,
4 – zakaz dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze
bezprawnym,
5 warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług
drogą elektroniczną,
6 tryb postępowania reklamacyjnego.

§2
RODZAJE, ZAKRES I WARUNKI USŁUG ŚWIADCZONYCH
DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1 Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego
Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu
Internetowego MANUFAKTURA KURY DOMOWEJ w celu zawarcia umowy
sprzedaży oraz jej realizacji.
2 Operator Sklepu Internetowego MANUFAKTURA KURY DOMOWEJ prowadzi
sprzedaż towarów za pośrednictwem tego Sklepu.
1 Użytkownik Sklepu może korzystać z usługi „Newsletter” . Usługa
jest darmowa i polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej
informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach.
Usługa ta wymaga wyrażenia zgodny przez Użytkownika na
przesyłanie informacji handlowych.
1 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem
teleinformatycznym:
1 przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji nie starszej niż
7.0, Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0, Chrome, Opera w
wersji nie starszej niż 2,
2 obsługa plików Cookies (niewielkie informacje tekstowe,
zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu,
dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać
nazwy Użytkownika i hasła. Informacje tekstowe nie gromadzą
danych osobowych Użytkownika i mogą być w każdym momencie
usunięte przez Użytkownika)
3 obsługa Java Script.
4 aktywny adres e-mail
1 Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest
zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień
niniejszego Regulaminu.
2 Użytkownikowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu
treści bezprawnych.

§3
WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O
ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na
czas nieokreślony i może być przez Użytkownika w każdym czasie
wypowiedziana.
2 Zawierając umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną,
Użytkownik jednocześnie składa oświadczenie, że:
1 zapoznał się i zaakceptował w pełni postanowienia niniejszego
Regulaminu,
2 potwierdza, że podane przez niego dane rejestracyjne są
zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
3 wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie,
przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie
danych osobowych Użytkownika przez Operatora Sklepu w
zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą
elektroniczną, w sposób określony niniejszym Regulaminem.
3 Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług
drogą elektroniczną jeżeli Użytkownik korzysta z usług w sposób
oczywiście sprzeczny z zasadami i celem działania Sklepu
Internetowego, uzyskał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną
wiadomość, że podane dane Użytkownika mają charakter
bezprawny, bądź działania podejmowane przez Użytkownika są
bezprawne, sprzeczne z obowiązującymi normami obyczajowymi,
naruszają prawa osób trzecich lub Użytkownik w sposób rażący
narusza zapisy niniejszego Regulaminu.
4 Użytkownik może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o
świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i w każdej
formie miedzy innymi poprzez:
1 przesłanie oświadczenia na adres email
:kontakt@manufakturakd.pl
2 przesłanie oświadczenia drogą pocztową na adres siedziby
Sprzedającego: Piotr Matuszewski LOVE LIFE, 62 – 081
Przeźmierowo, ul. Strumykowa 50.
3 Samodzielne usunięcie Konta Użytkownika.
1 Operator Sklepu składa oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o
świadczenie usług drogą elektroniczną na podany w Koncie
Użytkownika adres e-mail.
2 Termin wypowiedzenia umowy w przypadku jej wypowiedzenia ze
strony Operatora Sklepu wynosi 14 dni.
3 Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
skutkuje usunięciem Konta Użytkownika.
4 Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów sądowych
na tym tle będzie sąd właściwy, według przepisów kodeksu
postępowania cywilnego

§4
WARUNKI REJESTRACJI

1 Rejestracja jest dobrowolna. Użytkownik może dokonywać
zakupów w Sklepie Internetowym bez konieczności rejestracji.
2 Decydując się na rejestrację, po jej dokonaniu dla
Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto
Użytkownika.
3 Jeżeli Użytkownik jest osobą fizyczną do rejestracji niezbędne
jest podanie następujących danych:
1 Imię i nazwisko,
2 Adres zamieszkania ( adres, kod, miasto, kraj),
3 Numer telefonu,
4 Adres e-mail,
5 Hasło do Konta Użytkownika,
6 Dane wysyłkowe, jeśli są inne od adresu zamieszkania
1 Jeżeli Użytkownik jest Przedsiębiorcą do rejestracji niezbędne
jest podanie następujących danych:
1 Firma,
2 Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
3 Imię i nazwisko,
4 Adres siedziby ( adres, kod, miasto, kraj)
5 Numer telefonu.
6 Adres e-mail,
7 Hasło do Konta Użytkownika,
8 Dane wysyłkowe, jeśli są inne od siedziby firmy
1 Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres
e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku
aktywacyjnego kończy proces rejestracji Użytkownika.
2 Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy i
zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika
w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby
nieuprawnione

§5
WARUNKI SPRZEDAŻY

1 Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na
stronach Sklepu Internetowego MANUFAKTURA KURY DOMOWEJ.
2 Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu
Internetowego MANUFAKTURA KURY DOMOWEJ są: Sprzedający oraz Kupujący.
3 Sprzedającym jest Piotr Matuszewski, prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą Piotr Matuszewski Love Life, 62 – 081
Przeźmierowo, ul. Strumykowa 50.
4 W celu zawarcia umowy sprzedaży, Użytkownik musi każdorazowo
podać dane, o których mowa w § 4 ust. 3 lub 4 oraz zapoznać się i
zaakceptować postanowienia Regulaminu.
5 Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na
stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16,
poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny).
6 W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 3
dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez
Kupującego adres e-mail, w celu zaakceptowania zamówienia lub w
celu wystąpienia z kontrofertą. Do zawarcia umowy sprzedaży
dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego i jego
akceptacji przez Sprzedającego. Sprzedający może wystąpić z
kontrofertą w szczególności, gdy brak towarów w magazynie lub u
dostawców. Akceptacja kontroferty przez Kupującego w terminie 2
dni od jej złożenia przez Sprzedającego powoduje zawarcie umowy
sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie. Brak
akceptacji, skutkuje wygaśnięciem kontroferty.
7 Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej
można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
8 Sprzedający zobowiązuje się do wysłania towaru na wskazany przez
Kupującego adres niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie
14 dni od dnia złożenia zamówienia.
9 Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu
MANUFAKTUR KURY DOMOWEJ  podawane są w polskich złotych (PLN).
10 Koszt przesyłki wysyłanej pokrywa w całości Kupujący. Koszt
przesyłki wynosi 15zł.
11 Do każdej przesyłki załączany jest paragon fiskalny, stanowiący
dowód sprzedaży towaru.

§ 6
ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1 Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z
późn. zm.) Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do
odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie
10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania
terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed
upływem terminu.
2 W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia
od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie
tj. w terminie nie dłuższym niż 14 dni na adres Sklepu
Internetowego w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była
konieczna w granicach zwykłego zarządu.
3 Koszty związane z odstąpieniem od umowy i odesłaniem
towaru ponosi Kupujący.

§ 7
PŁATNOŚCI

1 Za zakupione w Sklepie Internetowym towary można zapłacić w
następujący sposób:
1 Przelewem na rachunek bankowy. Dane do przelewu Piotr
Matuszewski Love Life 62 – 081 Przeźmierowo, ul. Strumykowa 50,
numer rachunku bankowego: mBank 41 1140 2004 0000 31027509
3613
2 Płatność przelewem on-line za pośrednictwem platformy
transferuj.pl.

§ 8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1 Administratorem danych osobowych jest Operator Sklepu
Internetowego MANUFAKTURA KURY DOMOWEJ, który dokonuje przetwarzania
danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn.
Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca
2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144,
poz. 1204 ze zm.).
2 Operator Sklepu zbiera tylko te dane, które są niezbędne do
należytego świadczenia oferowanych usług.
3 Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych
osobowych osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym
do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie
Regulaminu. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności
przekazywanie danych operatorom pocztowym, firmie
pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich, firmom kurierskim
oraz serwisom obsługującym płatności internetowe w celu
dokonania autoryzacji płatności na zasadach określonych w
regulaminach korzystania z usług tych serwisów.
4 Użytkownik potwierdza prawidłowość danych zawartych w
formularzu rejestracyjnym.
5 Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku składania
zamówienia bez dokonywania rejestracji.
6 Podanie danych w formularzu rejestrowym jest niezbędne do
świadczenia usług drogą elektroniczną.
7 Dane osobowe Użytkowników podlegają ochronie prawnej. Dane te
są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób
nieupoważnionych.
8 Operator Sklepu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z
celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i
oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek
innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej
Operatorowi Sklepu takie działanie.
9 Operator Sklepu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień
wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w
szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych
osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich
usunięcia.
10 Użytkownik ma prawo skorzystania z prawa domagania się
uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego
wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia danych z systemu
Sklepu.
11 Użytkownik może złożyć stosowne żądanie w tym zakresie w każdej
formie miedzy innymi poprzez:
1 przesłanie wniosku na adres e-mail :
kontakt@manufakturakd.pl
2 przesłanie wniosku drogą pocztową na adres siedziby
Sprzedającego: Piotr Matuszewski Love Life, 62 – 081
Przeźmierowo, ul. Strumykowa 50
12 Operator Sklepu, na wniosek Użytkownika udziela pisemnej
informacji o przysługujących Użytkownikowi prawach oraz udziela
wszelkich informacji, związanych z dokonywaną przez
Użytkownika kontrolą przetwarzania jego danych osobowych.
Odmowa udzielenia informacji przez Operatora Sklepu może
nastąpić wyjątkowo, tylko wtedy gdyby udzielenie informacji
spowodowałoby:
1 ujawnienie wiadomości zawierających informacje
niejawne,
2 zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa,
życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku
publicznego,
3 zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego
lub finansowego państwa,
4 istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane
dotyczą, lub innych osób.
1 Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu
jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz
wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2 Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Operator Sklepu usunie
dane Użytkownika na stałe i zaprzestanie tym samym przetwarzania
danych osobowych Użytkownika.

§ 9
REKLAMACJE

1 Każdy zakupiony w Sklepie produkt objęty jest gwarancją
producenta.
2 Reklamacje można składać w każdej formie między innymi poprzez:
1 przesłanie reklamacji na adres email
:kontakt@manufakturakd.pl
2 przesłanie reklamacji drogą pocztową na adres siedziby
Sprzedającego: Piotr Matuszewski Love Life, 62 – 081
Przeźmierowo, ul. Strumykowa 50
1 Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty
dostarczenia towaru, na koszt Sprzedającego.
2 Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać
doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną
naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są
niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
3 Jeżeli Kupujący, z przyczyn określonych w ust. 4, nie może żądać
naprawy ani wymiany, albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić
zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa
albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności,
ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić
od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru z
umową jest nieistotna.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem
zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.(Dz. U. z
2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r.,
nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawy o ochronie niektórych praw
konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez
produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn.
zm.), ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. ( Dz. U.
z 2002 r. Nr 141, poz. 1176) oraz Kodeksu Cywilnego.
2 Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów sądowych
będzie sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania
cywilnego.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!